Stadgar och GDPR

Moderna Illusionisters Cirkel

Stadgar och integritetspolicy

 

Stadgar


§1 SÄTE OCH ÄNDAMÅL

Cirkeln har sitt säte i Norrköping. Cirkeln har till ändamål att tillvarata och främja magins intressen, tillse att magiska konststycken hemlighålls inför offentligheten, förhindra avslöjanden i tal, skrift TV, film och radio. Vidare att under trevliga former sammanföra och förbrödra magiker, såväl amatörer som professionella. Cirkeln står öppen även för utländska medlemmar. Medlemsantalet är obegränsat.

 

§2 INTRÄDE

Ansökan om medlemskap ska ske på särskilt ansökningsformulär och översändas till styrelsen som sedan dels har att undersöka sökandens magiska kvalifikationer och dels att inhämta upplysningar om sökandens lämplighet i allmänhet. Sökanden är skyldig att, om styrelsen så påfordrar, avlägga prov på sina färdigheter inför forum som styrelsen bestämmer. Sökande godkänner att dennes namn, eventuellt artistnamn och bilder på sökande publiceras för allmänheten och för dokumentation av Cirkelns aktiviteter. Cirkeln i sin tur hanterar personuppgifter enligt GDPR och enligt cirkelns integritetspolicy.

 

§3 UTTRÄDE

Ansökan om utträde ur cirkeln görs skriftligen till styrelsen. Medlem som bryter mot cirkelns stadgar eller beslut, även som medlem inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot cirkeln, kan och bör omedelbart uteslutas. Medlem som offentligt avslöjar den magiska konstens hemligheter utesluts omedelbart. Som avslöjande betraktas jämväl artiklar i tidningar, tidskrifter och böcker som ej är rena magiska publikationer. Artiklar som är avsedda att publiceras, ska föreläggas styrelsen för godkännande. Analogt härmed behandlas avslöjande i TV, film eller radio. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppträtt på sådant sätt vilket inte gagnar magin.

 

§4 HEDERSLEDAMÖTER

Till hedersledamöter kan kallas personer som på ett alldeles särskilt sätt bidragit till cirkelns eller magins fromma.

 

§5 SAMMANTRÄDEN

Årsmöte avhålls på tid som bestäms föregående årsmöte. Sammanträde bör dessutom avhållas ytterligare minst en gång årligen. Extra sammanträde kan inkallas av styrelsen om denna finner det nödvändigt, eller när minst hälften av cirkelns medlemmar insänder skriftlig begäran därom bifogad motiverad dagordning. I detta senare fall ska styrelsen utlysa extra sammanträde att avhållas inom en månad efter ingången begäran därom. Alla röstningar är öppna. Vid lika röstetal gäller den mening presidenten biträder. Medlem kan endast personligen utöva sin rösträtt.

 

§6 ÅRSMÖTE

På ordinarie årsmöte avlägger presidenten berättelse över det gångna verksamhetsåret. Protokollen för samma tid föredras av sekreteraren. Inkomna förslag behandlas under förutsättning att de är styrelsen tillhanda minst 14 dagar före årsmötet, stadgeändrings-förslag minst en månad före. Kallelse till årsmötet sker minst 3 veckor före avhållandet. Årsmötet är beslutsmässigt oavsett antalet närvarande medlemmar. Endast årsmötet kan skapa och förändrar stadgar (dock ej §10). Årsmötet väljer själv sin ordförande som ej behöver vara styrelsens president.

 

Dagordning vid Moderna Illusionisters Cirkels årsmöte:

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av dagordningen och deltagarförteckning tillika röstlängd för mötet

§3 Frågan om mötet behörigen har utlysts

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av två stycken protokolljusterare och tillika rösträknare

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

§7 Fastställande av balansräkning

§8 Revisorns berättelse

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser

§10 Fastställande av medlemsavgift för kommande år

§11 Inkomna motioner och förslag

§12 Val av president och tillika ordförande för en tid av ett (1) år

§13 Val av styrelseledamot, en (1) st, för en tid av två (2) år

§14 Val av suppleant, en (1) st, för en tid av två (2) år

§15 Val av revisor, en (1) st, och revisorssuppleant, en (1) st, för en tid av ett (1) år

§16 Val av valberedare, en (1) st, och suppleant, en (1) st, för en tid av ett (1) år

§17 Datum för nästa årsmöte

§18 Övriga frågor utan beslutsrätt

§19 Avslutning av årsmötet

 

§7 STYRELSE OCH REVISION

Styrelsen, som konstituerar sig själv, består av president, 2 ledamöter (sekreterare och kassaförvaltare) samt 2 suppleanter. Vidare utses 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Styrelsemedlemmarna väljs av årsmötet på följande sätt: presidenten för ett år i sänder från val till val, 1 ledamot och 1 suppleant på två år, 1 ledamot och 1 suppleant första gången på ett år och sedermera på två år.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av presidenten och är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsen bör hålla minst 6 sammanträden per år. Alla löpande ärenden sköts av berörd styrelseledamot och vid behov i nära samråd med övriga styrelsen. Viktigare skrivelser föreläggs styrelsen vid dess sammanträden. Sekreterare för medlemsmatrikel med nödvändiga uppgifter. Kassören för kassabok som ska vara verifierad. För cirkelns förbindelser svarar endast dess tillgångar. Inga beslut kan fattas och inget avtal göras av enskild styrelsemedlem. Cirkeln tecknas av president och kassör var för sig.

 

§8 DIVERSE

Det är medlemmarna tillåtet att i annonser, programhäften och liknande omtala att de är medlemmar i Moderna Illusionisters Cirkel.

 

§9 AVGIFTER

Årsavgiften inbetalas efter anmodan före utgången av januari månad. Årsavgiftens storlek för närmast kommande år fastställs av årsmötet.

 

§10 CIRKELNS UPPLÖSNING

Cirkeln kan ej upplösas så länge minst 5 medlemmar röstar för dess bestående. Vid cirkelns eventuella upplösning ska kvarlåtenskapen stanna inom ramen för de syftemål cirkeln företräder, dock så att kvarlåtenskapen ej får delas mellan kvarvarande medlemmar.

 

 

_________________________________________

 

 

Integritetspolicy GDPR

 


Moderna Illusionisters Cirkels Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Styrelsen för Moderna Illusionister Cirkel (802474-9080, Moderna Illusionisters Cirkel,

C/o Daniel Risman

Patron Pehrs väg 13

141 35 Hudinge

E-postadress: info@dannyman.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för MIC. Styrelsen är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som medlem i MIC.

 

 För att kunna hantera ditt medlemsskap

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna göra identifikation och ålderskontroll

Leverera medlemsinformation (via mejl och brev).

Hantera betalningar (via bankkonto och swish)

Kunna få bidrag för våra samlingar via samarbetande studieförbund.

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)

Födelsedatum och personnummer.

 

Laglig grund: Fullgöra våra åtaganden enligt våra föreningsstadgar

 

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa så som SPAR eller liknande.

 

 

Lagring och gallring:

Personuppgifterna för dig behandlas för ovan ändamål i två år från det du senast betalade din medlemsavgift. Detta för att så effektivt som möjligt hantera obetalda medlemsavgifter och medlemsstatistik. Såvitt du avslutar ditt medlemskap eller blir utesluten raderar vi dina personuppgifter senast vid nästkommande årsmöte då uppgifterna är giltiga och används för innevarande års medlemsstatistik.

 

 För att erbjuda information om mic OCH ERBJUDA TROLLERIuppträdanden TILL ALLMÄNHETEN via sociala medier

Föreningen erbjuder att varje medlem har möjlighet att synas med namn, artistnamn och hänvisning till egen hemsida på föreningens egen hemsida, www.modernaillusionisterscirkel.se.

 

Vidare kommer varje sammankomst i MIC:s regi dokumenteras med bilder och text där medlemmarna kan synas och omnämnas. Föreningen kommer även samarbeta med andra trolleriföreningar där aktiviteter hos oss även kan komma att dokumenteras och finnas tillgängliga för allmänheten.

Ovanstående punkter godkänns i och med betalning av första medlemsavgiften.

 

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Observera att vi alltså inte delar e-post eller telefonnummer med tredje part. Däremot kommer en medlemsmatrikel skickas ut till alla medlemmar med adress, telefonnummer och mejladress. Det stöder vi oss på att vi alla har ett intresse av trolleri och för att kunna få kontakt med varandra.

Andra personuppgifter kommer inte att överföras eller delas med någon part utan att du aktivt är involverad och kan bestämma om delning skall ske eller ej.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen

Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

 

KLAGOMÅL

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

 

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Moderna Illusionisters Cirkel

C/o Daniel Risman

Patron Pehrs väg 13

141 35 Hudinge

E-postadress: info@dannyman.se

 

ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på vår hemsida, http://www.modernaillusionisterscirkel.se.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-23

 

 

 --------------------------------------------------------------

 

 

MICs hantering av personuppgifter

 

Hantering av personuppgifter inom MIC, Moderna

Illusionisters Cirkel, org nr 802474-9080

Personuppgifter såsom namn, adress, mejladress, personnummer används för

att kunna hantera och upprätthålla en medlemsmatrikel. Dessutom används

personnummer för att kunna få bidrag från samverkande studieförbund samt

kunna uppvakta våra medlemmar på specifika honnörsdagar.

Vidare finns uppgifterna för att:

Kunna göra identifikation och ålderskontroll

Leverera medlemsinformation (via mejl och brev).

Hantera betalningar (via bankkonto och swish)

Vi vill verka för en levande förening därför finns bilder och namn på våra

medlemmar vid vår dokumentation av våra sammankomster.

Vi vill förbrödra trolleriintresserade individer att skapa kontakter med varandra

därför upprättas en medlemsmatrikel för vår förening.

Vi arbetar aktivt för att minimera personuppgifter och att endast styrelsen har

fullständigt personnummer på medlemmarna. Vi jobbar med att varje

styrelsemedlem har dessa uppgifter så svåråtkomliga som möjligt, dvs att det

exempelvis ska finnas lösenord för att komma in i styrelsemedlemmens dator.

Att styrelsen inte ska göra medgivande att dela personuppgifter med tredje

part, utanför medlemskretsen. Dock ska styrelsen underrätta vederbörande

och se om det är ok att lämna ut uppgifter som är relevanta till förfrågaren.

Styrelsen arbetar ständigt att minimera och hantera uppgifterna på ett så

smidigt och säkert sätt som möjligt.