Stadgar

Moderna Illusionisters Cirkel

Stadgar

 

§1 SÄTE OCH ÄNDAMÅL

Cirkeln har sitt säte i Norrköping. Cirkeln har till ändamål att tillvarata och främja magins intressen, tillse att magiska konststycken hemlighålls inför offentligheten, förhindra avslöjanden i tal, skrift TV, film och radio. Vidare att under trevliga former sammanföra och förbrödra magiker, såväl amatörer som professionella. Cirkeln står öppen även för utländska medlemmar. Medlemsantalet är obegränsat.

 

§2 INTRÄDE

Ansökan om medlemska ska ske på särskilt ansökningsformulär och översändas till styrelsen som sedan dels har att undersöka sökandens magiska kvalifikationer och dels att inhämta upplysningar om sökandens lämplighet i allmänhet. Sökanden är skyldig att, om styrelsen så påfordrar, avlägga prov på sina färdigheter inför forum som styrelsen bestämmer.

 

§3 UTTRÄDE

Ansökan om utträde ur cirkeln görs skrifligen till styrelsen. Medlem som bryter mot cirkelns stadgar eller beslut, även som medlem inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot cirkeln, kan och bör omedelbart uteslutas. Medlem som offentligt avslöjar den magiska konstens hemligheter utesluts omedelbart. Som avslöjande betraktas jämväl artiklar i tidningar, tidskrifter och böcker som ej är rena magiska publikationer. Artiklar som är avsedda att publiceras, ska föreläggas styrelsen för godkännande. Analogt härmed behandlas avslöjande i TV, film eller radio. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppträtt på sådant sätt vilket inte gagnar magin.

 

§4 HEDERSLEDAMÖTER

Till hedersledamöter kan kallas personer som på ett alldeles särskilt sätt bidragit till cirkelns eller magins fromma.

 

§5 SAMMANTRÄDEN

Årsmöte avhålls på tid som bestäms föregående årsmöte. Sammanträde bör dessutom avhållas ytterligare minst en gång årligen. Extra sammanträde kan inkallas av styrelsen om denna finner det nödvändigt, eller när minst hälften av cirkelns medlemmar insänder skriftlig begäran därom bifogad motiverad dagordning. I detta senare fall ska styrelsen utlysa extra sammanträde att avhållas inom en månad efter ingången begäran därom. Alla röstningar är öppna. Vid lika röstetal gäller den mening presidenten biträder. Medlem kan endast personligen utöva sin rösträtt.

 

§6 ÅRSMÖTE

På ordinarie årsmöte avlägger presidenten berättelse över det gångna verksamhetsåret. Protokollen för samma tid föredras av sekreteraren. Inkomna förslag behandlas under förutsättning att de är styrelsen tillhanda minst 14 dagar före årsmötet, stadgeändrings-förslag minst en månad före. Kallelse till årsmötet sker minst 3 veckor före avhållandet. Årsmötet är beslutsmässigt oavsett antalet närvarande medlemmar. Endast årsmötet kan skapa och förändrar stadgar (dock ej §10). Årsmötet väljer själv sin ordförande som ej behöver vara styrelsens president.

 

Dagordning vid Moderna Illusionisters Cirkels årsmöte:

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av dagordningen och deltagarförteckning tillika röstlängd för mötet

§3 Frågan om mötet behörigen har utlysts

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av två stycken protokolljusterare och tillika rösträknare

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

§7 Fastställande av balansräkning

§8 Revisorns berättelse

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser

§10 Fastställande av medlemsavgift för kommande år

§11 Inkomna motioner och förslag

§12 Val av president och tillika ordförande för en tid av ett (1) år

§13 Val av styrelseledamot, en (1) st, för en tid av två (2) år

§14 Val av suppleant, en (1) st, för en tid av två (2) år

§15 Val av revisor, en (1) st, och revisorsuppleant, en (1) st, för en tid av ett (1) år

§16 Val av valberedare, en (1) st, och suppleant, en (1) st, för en tid av ett (1) år

§17 Datum för nästa årsmöte

§18 Övriga frågor utan beslutsrätt

§19 Avslutning av årsmötet

 

§7 STYRELSE OCH REVISION

Styrelsen, som konstituerar sig själv, består av president, 2 ledamöter (sekreterare och kassaförvaltare) samt 2 suppleanter. Vidare utses 1 revisoroch 1 revisorssuppleant. Styrelsemedlemmarna väljs av årsmötet på följande sätt: presidenten för ett år i sänder från val till val, 1 ledamot och 1 suppleant på två år, 1 ledamot och 1 suppleant första gången på ett år och sedermera på två år.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av presidenten och är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsen bör hålla minst 6 sammanträden per år. Alla löpande ärenden sköts av berörd styrelseledamot och vid behov i nära samråd med övriga styrelsen. Viktigare skrivelser föreläggs styrelsen vid dess sammanträden. Kassaförvaltaren för medlemsbok och kassabok,den senare verifierad. För cirkelns förbindelser svarar endast dess tillgångar. Inga beslut kan fattas och inget avtal göras av enskild styrelsemedlem. Cirkeln tecknas av president och kassör var för sig.

 

§8 DIVERSE

Det är medlemmarna tillåtet att i annonser, programhäften och liknande omtala att de är medlemmar i Moderna Illusionisters Cirkel.

 

§9AVGIFTER

Årsavgiften inbetalas efter anmodan före utgången av januari månad. Årsavgiftens storlek för närmast kommande år fastställs av årsmötet.

 

§10 CIRKELNS UPPLÖSNING

Cirkeln kan ej upplösas så länge minst 5 medlemmar röstar för dess bestående. VId cirkelns eventuella upplösning ska kvarlåtenskapen stanna inom ramen för de syftemål cirkeln företräder, dock så att kvarlåtenskapen ej får delas mellan kvarvarande medlemmar.